Cenník – účtovníctvo

Digitálne účtovníctvo, import dokladov

Vaše účtovníctvo spracujeme aj digitálne, pri importe väčšieho množstva vystavených faktúr do ES Pohoda, v ktorom pracujeme poskytneme zľavu. Klientom odporúčame vystavovať faktúry zdarma cez portál https://uctoplus.sk. 

Ceny sú platné pri:
– poskytnutí zatriedených dokladov (vyšlé faktúry, došlé faktúry, pokl. doklady podľa typu úhrady – kartou/hotovosť). Triedenie bločkov, ak nie sú vytriedené podľa spôsobu úhrady je spoplatnené sumou 10 € za 15 minút.
– poskytnutí importu vyšlých faktúr a bankového výpisu do účtovného programu vo formáte XML alebo ABO podľa toho, čo umožňuje systém, v ktorom vystavujete faktúry a vaša banka. Ak je nutné účtovať výpis a vystavené faktúry  ručne z PDF alebo v papierovej podobe, účtujem príplatok vo výške 50% za 1 položku.

Jednoduché účtovníctvo

V cenníku pre jednoduché účtovníctvo sa naša odmena odvíja od počtu položiek v peňažnom denníku a počtu zápisov do ostatných účtovných kníh (dlhodobý odpisovaný majetok, zásoby, evidencia dotácie a pod.)

 • 1 €/položka platca aj neplatca DPH
 • minimálne 15 € /mesiac/kvartál (do 15 položiek) – platca DPH, mesačný udržiavací poplatok, ktorý slúži na pokrytie režijných výdavkov, platí sa aj ak máte málo položiek z dôvodu nečinnosti, nakoľko garantujeme priestor na spracovanie dokladov pri ich navýšení;
 • 75 € daňové priznanie DP FO B pri paušálnych výdavkoch, k cene je potrebné pripočítať počet vystavených faktúr a platieb do poisťovní
 • 100 € daňové priznanie DP FO B (daňovej evidencia so skutočnými výdavkami, ďalej je k cene potrebné pripočítať aj počet položiek) 
 • 150 € daňové priznanie DP FO B (jednoduché účtovníctvo s inventarizáciou, výkazom o majetku a záväzkoch, a ďalším výkazom o príjmoch a výdavkoch)
Ak bude potrebné spracovať aj iné agendy (napr. kniha dlhodobého majetku, leasing, evidencia dotácie, kniha jázd a pod.), účtujeme osobitnú odmenu, na ktorej sa s klientom dohodneme vopred. Spracovaniu DP FO typ B pri príjmoch zo zahraničia sa NEVENUJEME.
 

Podvojné účtovníctvo

V cenníku pre podvojné účtovníctvo sa naša odmena odvíja od počtu zápisov v účtovnom denníku a ostatných účtovných prípadov (napr. evidencia faktúr, majetku, kniha jázd, skladová evidencia, a pod.):

 • min. 15 € /mesiac/kvartál (do 15 položiek) – platca DPH, mesačný udržiavací poplatok, ktorý slúži na pokrytie režijných výdavkov, platí sa aj ak má firma málo položiek z dôvodu nečinnosti, nakoľko garantujeme priestor na spracovanie dokladov pri ich navýšení;
 • Služba DP+RÚZ KOMPLET zahŕňa spracovanie daňového priznania s výkazmi, ročná účtovná závierka min. 200 €, resp. 13. paušál (priemer daného roka);
 • Pri spracovaní účtovnej závierky a daňového priznania v prvom roku spolupráce sa navyše môžu fakturovať nasledovné úkony:
  – štúdium predošlých účtovných období vrátane odsúhlasenia existujúcich pohľadávok a záväzkov 50 €
 • 250-300 € Jednorázové spracovanie daňového priznania s výkazmi po 10. marci pre nových klientov (k cene je potrebné prirátať počet položiek), ak sa stanete našim klietnom, v nasledujúcom roku poskytneme zľavu na DP vo výške 100 eur zo sumy 200 eur, zaplatíte tak iba 100 eur.

Cenník – Mzdy a personalistika

 • 1 zamestnanec: 25 €/mesiac, 2-3 zamestnanci: 10 €/zamestnanec, viac zamestnancov: dohodou. V cene je odoslanie pravidelných dokumentov do SP, ZP a fin. správe. V cene je odoslanie pravidelných dokumentov do SP, ZP a fin. správe, v cene nie je odoslanie prihlášok, odhlášok a iných dokumentov pri začatí a ukončení PP.

Personalistika zahŕňa naledovné úkony:

  • 10 € za každých začatých 15 minút – vypracovanie a aktualizácia pracovných zmlúv, dohôd, GDPR,  vypĺňanie štatistík, potvrdení, žiadostí

  • 0-30 € ročné zúčtovanie dane z príjmov FO zo závislej činnosti a vyhotovenie mzdových listov (za všetkých zamestnancov) – cena závisí od časovej náročnosti a počtu zamestnancov+potvrdení od iných zamestnávateľov, ktoré dodajú

  • 15 € zaslanie 1 dávky do SP a ZP (registračný list, oznámenie o zmene,
   prihláška / odhláška zamestnanca alebo organizácie do ZP a SP, ELDP,
   vystavenie zápočtového listu pri ukončení PP) – cena zahŕňa aj nastavenie programu, zadanie údajov zamestnanca do programu a vygenerovanie platobných údajov pre odvody a daň zo závislej činnosti

Cenník – občianske združenia

 • jednoduché alebo podvojné účtovníctvo: minimálne 300 € ročne – odmena zahŕňa aj neobmedzené poradenstvo
 • 1 € / položka
 • min. 300 € Spracovanie daňového priznania s výkazmi (k cene je potrebné prirátať počet položiek)
 • Prvé spracovanie účtovnej závierky a daňového priznania, štúdium predošlých účtovných období vrátane odsúhlasenia existujúcich pohľadávok a záväzkov, nastavenie spolupráce, zavedenie firmy do účtovného programu, intenzívne konzultácie ohľadom neustále sa meniacej legislatívy pre menej skúsených klientov v prvom roku spolupráce: 400 €
 • Ak má OZ menej ako 150 položiek ročne a nepodáva DP, minimálna ročná odmena za spracovanie účtovníctva je 300 €.

Cenník – Ostatné 

 • PORADENSTVO: 10 € za každých začatých 15 minút (telefonát, písanie emailu, osobné stretnutie). Záloha za poradenstvo emailom je splatná po položení otázky ešte pred poskytnutím odpovede. 
 • Poradenstvo na začiatku spolupráce zaberá väčšinu času, ktorý venujeme klientovi. Snažíme sa zistiť, či má klient nastavené procesy tak, aby prešli kontrolou a zároveň boli v jeho prospech (napr. zahrnutie cestovných náhrad a stravného do nákladov v najvyššej možnej miere, či kontrola splnenia nároku na minimálny mesačný dôchodok od štátu). Tento poplatok zahŕňa aj zavedenie firmy a nahodenie poč. stavov do účtovníctva, nastavenie spolupráce, spomínané poradenstvo a prvé osobné stretnutie.
  25 € SZČO,
  50 € s.r.o. alebo SZČO so zamestnancami
 • V prípade, že si neželáte poskytnutie odborného poradenstva týkajúceho sa legislatívy, stačí nám to oznámiť a my vám za účelom samoštúdia poskytneme zoznam zákonov, ktorých sa vaša otázka týka.  
 • opätovná výzva emailom/telefonicky na doručenie chýbajúcich dokladov: 2 €
 • spracovanie podkladov k účtovným dokladom (podporné ekonomické výpočty-podklady k úročeniu, transférové oceňovanie, iné podklady k dokladu o zaúčtovaní, prílohy zmlúv a pod.) 10 € / 15 minút
 • príprava podkladov na kontrolu zo strany štátnych inštitúcií podľa špecifických požiadaviek kontroly: 10 € / 15 minút
 • uzavretie účtovníctva, vykonanie inventarizácie, komunikácia a príprava dokladov na odovzdanie novému účtovníkovi pri ukončení spolupráce: 100 € SZČO, 150 € s.r.o. alebo klient so zamestnancami 
Daňové priznania
 • 3×15 € Výkazy DPH: vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, kontrolného a súhrnného výkazu
 • 50 € Vypracovanie dodatočného daňového priznania k DPH pri spätnej kontrole po prevzatí účtovníctva od inej spoločnosti
 • 75-150 € Daňové priznanie pri príjme z prenájmu: 75 €-ak nám klient zašle už vyplnenú daňovú evidenciu, 100-150 €-ak tabuľky v daňovej evidencii za klienta vypĺňame my na základe klientom zaslaných podkladov, cena za 1 riadok je 1 €
 • 50-100 € Vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • 40 € Vypracovanie daňového priznania typ FO A pre zamestnancov, k cene je potrebné pripočítať 10 € za každé ďalšie potvrdenie od zamestnávateľov, takisto za uplatnenie nezdaniteľných častí a aj pri nároku na daňové bonusy

Administratívne úkony

 • 200 € Evidencia a účtovanie dotácie z ÚPSVaR/ 1 rok
 • min. 10 eur mesačne za spracovanie knihy jázd + 1 € za evidenciu bločku za PHM
 • 75-150 € Registrácia za platcu DPH a súvisiace poradenstvo

Návrat hore